NEW

Engrami

Engrami

                           

O ČASOPISU

„ENGRAMI“, časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, redovno izlazi četiri puta godišnje od 1979. godine. Osnivač i dugogodišnji urednika časopisa je bio Prof. dr Dimitrije Milovanović, Od 1979. do 1984. godine „ENGRAME“ je izdavala Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta u Beogradu, a od 1984. godine „ENGRAMI“ su organ Udruženja psihijatara Jugoslavije. Akuelno izdavač časopisa je Klinika za psihijatriju, Kliničkog centra Srbije i Udruženje psihijatara Srbije (UPS) Tokom vremena „ENGRAMI“ su sazrevali i poboljšavali se kako sadržajno tako i tehnički, tako da danas predstavljaju reprezentativan stručni časopis, u kome se objavljuju originalni naučni  i stručni radovi koji razmatraju brojne aktuelne probleme kliničke psihijatrije, psihologije i srodnih disciplina (filosofije, pedagogije i dr.). U časopisu radove publikuju autori iz naše zemlje ali i iz zemalja o okruženju i drugih zemalja. Redakcioni odbor čini niz srpskih i stranih stručnjaka iz evropskih zemalja i SAD. Časopis se duže vremena razmenjuje sa medicinskih časopisima u zemlji i inostranstvu Svi radovi koji su publikovani u „ENGRAMIMA“. recenzirani su, shodno Aktu o uredjivanju časopisa Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije. 

                                       

Design and Development by theArtGrbic
© 2015 | All rights reserved!